Hydraulic Profile Bending Machine

Hydraulic Profile Bending Machine

เครื่องดัดเหล็กรูปพรรณ สำหรับงานดัดเหล็กโครงสร้าง

สามารถทำงานได้ทั้งแนว และตั้งแนวนอน พร้อมอุปกรณ์แสดงค่าตำแหน่งของลูกกลิ้ง เพื่อควบคุมขนาดงานม้วนให้เท่ากันอย่างแม่นยำ

Hydraulic Plate Bending Machine

Hydraulic Plate Bending Machine

เครื่องม้วนไฮดรอลิค 4 ลูกกลิ้ง

เครื่องม้วนโลหะแผ่นหน้ากว้าง 2 – 8 เมตร รองรับชิ้นงานหนาตั้งแต่ 1 - 100 มม. เหมาะสำหรับงานม้วนกลม และกรวย ใช้งานง่ายด้วยระบบทำองศาซ้าย - ขวา ไม่จำเป็นต้องหมุนแผ่น พร้อมระบบแสดงค่าลูกกลิ้ง ทำให้งานมีความแม่นยำสูง